کُنش های متعارف افراد حسود
52 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

کُنش های متعارف افراد حسود

قال رسول الله (ص): عَلَامَةُ الْحَاسِدِ ثلاثه؛ الْغِیبَةُ وَ التَّمَلُّقُ وَ الشَّمَاتَةُ بِالْمُصِیبَةِ (تحف العقول،ص22)؛پیامبر رحمت و مغفرت فرمودند:نشانه های افراد حسود عبارتند از: غیبت، چاپلوسی، شماتت وشادمانی بر مصیبت و گرفتاری دیگران.

داستان عبرت آموز زیر را بخوانید

روزی به کریم خان زند گفتند، فردی یک هفته است میخواهد شما را ببیند.

کریم خان آن شخص را به حضور طلبید، او نزد کریم خان آمد و گفت: قربان! من کور مادر زاد بودم، به زیارت قبر پدر بزرگوار شما رفتم و شفایم را از اوگرفتم. شاه دستور داد سریع چشم های این فرد را کور کنید، تا برود دوباره شفایش را بگیرد!

اطرافیان به شاه گفتند قربان! این شفا گرفته پدر شماست. ایشان را به پدرتان ببخشید.

کریم خان زند گفت: پدر من یک شخص معمولی بود، من نمیدانم قبرش کجاست،

پدر من چگونه می تواند شفا دهنده باشد؟!

اگر متملّقین و چاپلوسان میدان پیدا کنند، دین و دنیای مان را به تباهی می کشند…

(تهیه و تدوین دکتر علی احمد پناهی)