مَنش،کُنش و گرایش خود را با حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) همتراز کنیم
15 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

مَنش و کُنش و گرایش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

1.دائماً متفکر بود

2.اکثر اوقات ساکت بود

3.خُلقش نرم بود

4.کسى را تحقیر نمى کرد

5.دنیا و ناملایمات هرگز او را به خشم نمى آورد

6.حقى كه پایمال مى شد از شدت خشم کسى او را نمى شناخت تا اینکه حق را یارى کند

7.هنگام اشاره به تمام دست اشاره مى فرمود

8.وقتى خوشحال می‌شد چشمها را به ‌هم مى نهاد

9.بیشترخنده‌هاىآن‌حضرت تبسم بود

10.همیشه مى فرمود حاجت و نیاز کسانى که به من دسترسى ندارند را ابلاغ کنید

11.هر کس را به مقدار فضیلتى که در دین داشت احترام مى کرد

12.با مردم انس مى گرفت و آنان را از خود دور نمى کرد

13.در همه امور اعتدال داشته و افراط و تفریط نمى کرد

14.زبان خویش را از بیان سخنان غیرضرورى کنترل مى کرد

15.در انجام وظیفه به هیچ وجه کوتاهى نمى كرد

16.بافضیلت‌ترین فرد نزد پیامبر خیرخواه‌ترین آنان براى مردم بود

17.پیامبر در هیچ محفل و انجمنى نمى نشست و برنمى خاست جز آنکه به یاد خدا باشد

18.در مجالس جایگاه خاص براى خود برنمى گزید

19.هنگامى كه بر جمعى وارد مى شد هر جایى خالى بود مى نشست و به یاران خویش دستور مى داد این گونه عمل کنند.

20.هر کس براى رفع نیاز رجوع مى کرد نیازش را برآورده مى کرد یا با کلام دلنشین آن حضرت قانع مى شد.

21.رفتار پیامبر آنقدر نرم بود که مردم او را همچون پدرى دلسوز و مهربان مى دانستند و حق همه مردم نزد آن بزرگوار یکسان بود

22.مجلسش مجلس بردبارى، حیا، صدق و امانت بود

.23عیب‌جو نبود و از کسى هم تعریف زیاد نمى کرد

24.پیامبر نفس خود را از سه چیز پرهیز مى داد جدال، پرحرفى و سخنان غیرضرورى

25.هرگز کسى را سرزنش نمى کرد

26.در پى لغزش‌هاى مردم نبود

27.سخن نمى گفت مگر در جایى که امید ثواب در آن وجود داشت

28.سخن کسى را قطع نمى کرد مگر این که از حد متعارف تجاوز مى کرد

29.به آرامى و متانت گام برمى داشت

30.کلامش مختصر، جامع، آرام و شمرده بود و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود

31.رسول خدا شجاع‌ترین، بهترین و سخاوتمندترین مردم بود

32.پیامبر در تمام حالات و در برابر همه مشکلات شکیبا بود

33.پیامبر بر روی زمین مى نشست و غذا مى خورد

34.با دست خویش کفش خود را وصله مى زد و جامه خود را با دست خود مى دوخت

35.آنقدر از ترس خدا مى گریست که جاى نماز آن حضرت نمناک مى شد

36.هر روز هفتاد بار استغفار مى كرد

37.لحظه‌اى از عمر بابرکت خویش را بیهوده نمى گذرانید

38.دیرتر از همه مردم به خشم مى آمد و زودتر از همه راضى مى گشت

39.با ثروتمندان و تهیدستان یکسان دست مى داد و مصافحه مى کرد وقتى به کسی دست مى داد بیش از او دست خویش را باز نمى کشید

40.با مردم شوخى مى کرد تا مردم را خوشحال سازد