اهل دل باشیم و اهل نیایش و نه اهل ریا باشیم و نمایش
14 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

اهل دلي ميگفت :

تاريخ تولدت مهم نيست،
تاريخ تحوّلت مهمه.
اهل کجا بودنت مهم نيست،
اهل و بجا بودنت مهمه.
منطقه زندگيت مهم نيست، منطق زندگيت مهمه.
درود بر کساني که دعا دارند و ادعا ندارند.
نيايش دارند و نمايش ندارند.
حيا دارند و ريا ندارند.
رسم دارند و اسم ندارند.