اشتغال زنان با تاکید بر آسیب ها و اولویت ها
12 بازدید
موضوع: روانشناسی

کار یعنی روح و جان زندگی

کار یعنی مایه پایندگی

کار اصل رویش و افزودن است

خود صدای کار نبض بودن است

اشتغال و کار از مولفه هایی است که برای پیمودن مسیرهای رشد مادی، روانشناختی، معنوی، اجتماعی، بین المللی و اخلاقی، نقشی بنیادی دارد.کار و تولید برای ادامة زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.چرخ های اقتصادی،تولیدی و خدماتی هر کشور و منطقه جغرافیایی، با کار و تلاش به حرکت در می آید.ملّتی که اهل کار،تلاش،تولید و پویایی و نوآوری باشد،ثروتمند خواهد بود و جهان رابه تسخیر خود در خواهد آورد. جامعه ای که عناصر آن، اهل تلاش و فعالیت هستند، جامعه ای سرزنده، فعّال، ثروتمند و قدرتمند است؛ در مقابل، جامعه ای که آحاد آن، بی انگیزه، تنبل،مصرف گرای محض،ایستا و بیکار باشند، جامعه ای فقیر، نیازمند،وابسته،منفعل و کم منزلت است.اشتغال و کار می تواند زمینه های آسیب های اجتماعی،اخلاقی،روان شناختی و امنیتی را از بین ببرد و یا به حداقل برساند.

در گزاره ها و تعالیم اسلامی، نگرشی جامع و نظام مند نسبت به کار و فعالیت اقتصادی و تولیدی و خدماتی وجود دارد. در گزاره های دینی و در گامنخست تلاش شده چشم انداز دانشی و بینشی عبادی و ارزشی نسبت به کار و فعالیت هایآحاد مردم در راستای تامین مایحتاج زندگی و اداره جامعه انسانی ایجاد شود.در آموزه های اسلامی ضمن جهت دهی و تشویق افراد(با گزاره های الزامی و ترجیحی) به سمت درآمدهای مجاز و کسب حلال، این تلاش و فعالیت را در تراز عبادت خداوند و در ردیف مجاهد در راه خدا معرفی کرده است.

زنان در گستره تاریخ دوشادوش مردان در فعالیت های مختلف سهیم بوده و در عرصه های تولیدی،فرهنگی،خانوادگی و تربیتی سهمی سترگ داشته اند.امروزه به دلیل شرایط خاص اجتماعی، توسعه صنعت،تکنولوژی و حضور زنان در مراکز تحصیلات عالی،پدیده ای به عنوان اشتغال زنان به صورت جدی مطرح شده است.گرچه اصل کار و تلاش برای زنان همانند مردان مجاز است اما به دلیل موقعیت خاص زنان در خانواده و اجتماع و به دلیل حفظ منزلت و کرامت آنان،اشتغال(به معنای امروزی) فرا گیر زنان و به ویژه در حرفه ها و شغل های ناهمگون و ناهمتراز با ویژگی های زیستی،روان شناختی و ناهمگون با نقش های اولیه آنان،بایستی با ملاحظه ضوابط و چارچوب هایی باشد.گرچه امروزه شاغل بودن زنان به یک امر بدیهی مبدل گشته اما به دلیل محروم بودن از الگوی اسلامی با آسیب ها و چالش های جدی مواجه شده است.عدم توجه به هنجارهای اسلامی،اخلاقی،روان شناختی و تربیتی در حوزه اشتغال زنان،باعث ایجاد آسیب ها و چالش های مختلفی در موضوعات مرتبط به زنان و خانواده شده است.در گزاره های اسلامی در راستای مصونیت بخشی زنان از آسیب های احتمالی چارچوب ها و اصولی برای اشتغال زنان ملاحظه شده است.در گزاره های اسلامی از یک سو تلاش شده منزلت و کرامت ارزشی و انسانی زن حفظ شود و از سوی دیگر به سوی نقش ها و فعالیت های متناسب و همتراز با موقعیت اجتماعی،خانوادگی و همتراز با ظرفیت های زیستی و روان شناختی سوق پیدا کنند.در پژوهش حاضر تلاش شده مضافا بر بیان نظر اسلام در رابطه با اشتغال زنان به راهبردهای اخلاقی،اجتماعی و روان شناختی که می تواند باعث مصونیت زنان از آسیب های محتمل در حوزه اشتغال بشود،پرداخته شود.

کتاب پیش روی برای دانشجویان عزیز در رشته مطالعات زنان، علوم تربیتی و روان شناسی و برای روحانیون،مبلغان دینی،مشاوران خانواده،برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی، والدین و همسران گرامی که به گونه ای با مباحث مرتبط با زنان و به ویژه اشتغال و نقش های آنان،سروکار دارند نگارش شده است. آشنا ساختن افراد با اهمیت کار و اشتغال،نگرش اسلام به اشتغال زنان،اصول و چارچوب های اشتغال زنان،آسیب های فرهنگی،اجتماعی،خانوادگی و تربیتی محتمل در اشتغال زنان و راهبردهای مصونیت بخشی به زنان در حوزه اشتغال،از مباحثی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.معرفی شغل های متناسب برای زنان و تبیین نقش های اساسی و اولیه زنان در خانواده و اجتماع،از دیگر مباحث این کتاب است. در این پژوهش تلاش شده با بهره گیری از تحقیقات و پژوهش های علمی بیطرف و با بهره گیری از آموزه های اسلامی و روان شناختی، به تبیین و تقریر مباحث پرداخته شود.

کتاب اشتغال زنان با تاکید بر آسیب ها و اولویت ها/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کتابی بسیار ارزشمند برای مبلغان و مربیان و مشاوران

علی احمد پناهی