یلدا سرآغاز تحول معنوی و عروج ملکوتی
22 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

تراز و عیار رابطۀموجودات که عرشی ترین حالتش رابطۀموجود محدود با موجود نامحدود هستی خداست؛ تابع صداقت، احترام، خلوص و عشق است و هر رابطه ای غیر این ها زنگاری داشته باشد یا در درونش این ملاک ها نباشد یا کم رنگ تر از حقش باشد، محکوم به شکست و بعد از پایانش موجب ملال آوری و سرزنش ست. چنان بزیید(زندگی کنید) که هیچ گاه خودتون رو بابت نداشتن این ترازها ملامت نکنید و همیشه با افتخار به خود بگویید من در رابطه هام با موجودات هستی تمام دینم را ادا کرده ام و در رابطه ای خیانت نکرده ام. این تمام آرامشی است که تمام عیار، در هستی حضور یابی و عشق بورزی. زمستان فرصت مناسبی برای نشان دادن عشق و خلوص به خالق هستی است و این فرصت از چله و یلدا آغاز می گردد. شب زنده داری و نماز شب و پالایش درون از ناهنجاری ها و ویرایش رفتار از پلشتی ها و زشتی ها وو ژرف اندیشی در عظمت آفرینش و تحوّل احوال و فرصت مناسب برای دیدار خویشاوندان و زدون غبار کدورت از دلها، از اهمّ کارها است.