نشانه محبت و دوستی،فقط ادعا نیست بلکه....
14 بازدید
موضوع: ارتباطات

نه هر که چهره برافروخت، دلبری داند

نه هر که آینه سازد، سکندری داند


نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند


در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی


هر کس آزار من زار پسندید ولی

نپسندید دل زار من آزار کسی


غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید

کس مبادا چو من زار گرفتار کسی


گر کسی را نفکندیم به سر سایه چو گل

شکر ایزد که نبودیم به پا خار کسی