تقدیم به روح بلند و ملکوتی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی
19 بازدید
موضوع: علوم تربیتی

قدر تو بلند است و سترگ است ای مرد

تو یوسف و دشمن تو گرگ است ای مرد

ای «مالک اشترِ» علی خیز از جای

داغ دو مصیبتی بزرگ است ای مرد

ما انتقام خون تو از ترامپ بستانیم

حضور عطرتو در شهر ما  عیان است ای مرد

ما حیدرییم غیرت حیدر داریم

از فرزند رشید خود قدردانیم ای مرد

(مردم قم)