چهار نصیحت عجیب و دارای نکته
14 بازدید
موضوع: روانشناسی

چهار نصيحت عجيب

١. راز یک بودن خدای سبحان در شخصیت سازی انسان تاثیر مستقیم دارد

خدا یک است !!!چرا ؟؟؟

👈نقش عدد یک در جدول ضرب چگونه است ؟

هر عددی  در یک ضرب شود ؛ خودش می شود نه بیشتر نه کمتر

خدای یگانه  هم به هر کس به اندازه شخصیتش ارزش می دهد نه کمتر نه بیشتر

خوبی ها را ده برابر جبران مي كند اما به انسان توهم خود برتر بودن و یا  کمتر بودن نمی دهد

نه تحقیر بی جهت نه بزرگ نمودن بی جهت

هر کس خودش است

👈پس مثل خدا؛   یک باشیم؛  یعنی  به هر کس به اندازه شخصیتش ارزش بدهیم

👇👇👇

👈يك باشيم تا هر كس در ما ضرب شد خودش را نشان بدهد نه ما را فريب بدهد !!!

٢.این که محرم  انسان محدود و نامحرم زياد است به انسان یاد می دهد  هیچگاه به هیچ کس جز خدای سبحان اطمینان مطلق نکن ؛ یادمان باشد هر دهانی برای خودش گوش محرمی می شناسد که قطعا آن گوش برای تو نامحرم است

پس همان طور که تو برای دهانت گوشی محرم می شناسی ؛ آن که  رازت را به او گفتی هم گوش محرمی دارد پس رازت را مگو

مادر و خواهر و برادر و خاله و عمه و  عمو ی  دیگران محرم دیگران هستند ؛ نه محرم تو پس ... 

٣.بیشتر از دیگران مراقب نزدیکانت باش !!!

👈یادمان باشد ابلیس هم روزی بنده مقرب خدای سبحان بود

پس  صرف نزدیک بودن افراد دلیل اعتماد  به آنان نباید باشد

چه بسیار دوستانی  که دشمنان سر سخت هم شدند

که روزی در لباس همسر و همدرس و همسایه و  .... مقرب یکدیگر بودند

٤.اگر بشکنی به اندازه  قدرتِ خودت شکسته ای ؛ اما اگر خدا بخواهد بشکند به اندازه قدرتش می شکند

پس مراقب باش دل مظلومی را با قدرت خودت؛  نشکنی که خدا ؛ با قدرتش تو را خواهد شکست !!!

هنوز جنازه فرعون آواره شکسته شدن توسط  قدرت خداست

و ابلیس سرگردان شکسته شدن توسط قدرت خدا

و اگر کسی تو را شکست ؛ بگذار خدا او را بشکند

که ابرهه با فیل آمد و خدا با ابابیل

برگرفته از باکس آقای خادمیان